Algemene verkoopvoorwaarden

SmartRC (smartrc.shop) Algemene verkoopvoorwaarden

1. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de website smartrc.shop, beheerd door SmartRC, met hoofdkantoor in België. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

2. Producten en beschikbaarheid

De producten die te koop zijn, staan ​​vermeld op de site. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier verstrekte beschrijving. Foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.

3. Prijzen

Prijzen op de site zijn in euro's (€), inclusief alle belastingen, exclusief bezorgkosten. SmartRC behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de bestellingsregistratie.

4. Bestellen

Validatie van de bestelling impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden, erkenning van de volledige kennis ervan en afstand doen van de eigen aankoopvoorwaarden. Elke door de klant bevestigde bestelling vormt een verkoopovereenkomst.

5. Betaling

De betaling gebeurt met een creditcard of een ander middel dat op de site wordt aangegeven op het moment van de bestelling. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst en validatie van de betaling.

6. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat tijdens de bestelling is aangegeven. Levertijden worden slechts ter indicatie gegeven; als ze langer duren dan dertig dagen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en kan de klant worden terugbetaald.

7. Herroepingsrecht

Conform de Belgische wetgeving beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van redenen of boete. De retourkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

8. Garantie

Producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode die is vastgelegd in de productbeschrijving. Deze garantie is niet van toepassing in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of wijziging van het product.

9. Aansprakelijkheid

SmartRC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de verkochte producten.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.